Wykład ten przedstawia podstawowe pojęcia związane z projektowaniem relacyjnych baz danych oraz językiem SQL - Structure Query Language.

MySQL - relacyjna baza danych

Rodzaje baz danych
Bazy kartotekowe W bazach kartotekowych każda tablica danych jest samodzielnym dokumentem i nie może współpracować z innymi tablicami. Z baz tego typu korzystają liczne programy typu: książka telefoniczna, książka kucharska, spisy książek, kaset i inne. Wspólną cechą tych baz jest ich zastosowanie w jednym wybranym celu.
Bazy hierarchiczne W modelu hierarchicznym dane są przechowywane na zasadzie rekordów nadrzędnych-podrzędnych, tzn. rekordy przypominają strukturę drzewa. Każdy rekord (z wyjątkiem głównego) jest związany z dokładnie jednym rekordem nadrzędnym.
Bazy relacyjne W bazach relacyjnych wiele tablic danych może współpracować ze sobą (są między sobą powiązane). Bazy relacyjne posiadają wewnętrzne języki programowania, wykorzystujące zwykle SQL do operowania na danych, za pomocą których tworzone są zaawansowane funkcje obsługi danych.
Bazy obiektowe W bazach obiektowych dane przechowywane są w strukturach obiektowych (zdefiniowanych jako klasy). Koncepcje akademickie dotyczące baz obiektowych były najbardziej popularne w latach 90. Współcześnie popularność tego tematu zmalała, choć prace badawcze nad nimi nadal trwają, a na rynku pojawiły się obiektowe SZBD (np. Versant, db4o, LoXiM).
Bazy relacyjno-obiektowe Bazy relacyjno-obiektowe pozwalają na manipulowanie danymi jako zestawem obiektów, posiadają jednak bazę relacyjną jako wewnętrzny mechanizm przechowywania danych.
Bazy strumieniowe Strumieniowa baza danych to baza danych, w której dane są przedstawione w postaci zbioru strumieni danych. System zarządzania taką bazą nazywany jest strumieniowym systemem zarządzania danymi (DSMS - ang. Data Stream Management System).
Bazy temporalne Jest odmianą bazy relacyjnej, w której każdy rekord posiada stempel czasowy, określający czas w jakim wartość jest prawdziwa. Posiada także operatory algebry relacyjnej, które pozwalają operować na danych temporalnych (wyciągać historię).
Bazy nierelacyjne Pod pojęciem bazy nierelacyjnej (NoSQL database) najczęściej rozumie się przechowywanie danych w formie listy par obiektów klucz-wartość, w których nie występują powiązania relacyjne między przechowywanymi obiektami. W bazie NoSQL najczęściej nie ma wymagania aby obiekty były jednorodne pod względem struktury.

Instalacja relacyjnej bazy danych MySQL

W pierwszej kolejności musimy pobrać wersję instalacyjną MySQL.

Możemy również wykorzystać gotowy pakiet serwerów apache, mysql, interpretera php, np. XAMPP (zalecane rozwiązanie na potrzeby kursu).

Po zainstalowaniu bazy danych MySQL otwieramy konsolę cmd i przechodzimy do katalogu instalacji pakietu do ścieżki (pakietu XAMPP) za pomocą polecenia:
cd c:/xampp/mysql/bin/
Uruchamiamy polecenie:
mysql -u root

i jesteśmy w konsoli bazy danych MySQL.

Do tworzenia, usuwania, modyfikowania baz danych, tabel, widoków w MySQL stosujemy język SQL - Structured Query Language. Jest to strukturalny język zapytań służący do pracy z bazą danych.

Utworzymy bazę danych test - wpisując polecenie:

CREATE DATABASE test;

USE test;

Jeżeli nie ma błędu baza danych test została utworzona. Po wykonaniu polecenia USE test wybraliśmy do dalszej pracy bazę danych test. Co można zauważyć w kwadratowych nawiasach [test].

Teraz utworzymy tabelę o nazwie samochody wydając następujące polecenie:
CREATE TABLE samochody(id int auto_increment, marka varchar(30), model varchar(30), rocznik int, pojemnosc float, przyspieszenie float, PRIMARY KEY(id));
Za pomocą polecenia:
INSERT INTO samochody VALUES(NULL, "Bugatti", "Veyron", 2018, 7993.0, 2.5);

wprowadzimy wiersz do tabeli samochody.
INSERT INTO samochody VALUES(NULL, "Lamborghini", "Aventador", 2018, 6498.0, 2.9);
Wydając polecenie:
SELECT * FROM samochody;

uzyskamy podgląd wyników.

W kursie tym będziemy również używać narzędzia phpMyAdmin z pakietu XAMPP.


Aby uzyskać dostęp do phpMyAdmin należy uruchomić panel sterowania XAMPP i uruchomić serwer Apache i MySQL.

Następnie w oknie przeglądarki wpisujemy
http://localhost/phpMyAdmin

Wykorzystując narzędzie phpMyAdmin założymy nową bazę danych studia. Klikamy na zakładkę Bazy danych.W polu tekstowym nazwa bazy danych wpisujemy studia, a kodowanie znaków wybieramy utf8_polish_ci i klikamy Utwórz.


Widzimy po lewej stronie że baza danych studia została utworzona. Następnie wprowadzimy do niej tabelę student z 11 kolumnami i naciskamy Wykonaj.

Poniżej znajduje się instrukcja wygenerowana przez phpMyAdmin:
CREATE TABLE `studia`.`student` ( `id_student` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , `imie` VARCHAR(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL , `nazwisko` VARCHAR(30) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL , `id_wydzial` INT NOT NULL , `id_kierunek` INT NOT NULL , `nr_albumu` INT NOT NULL , `rok_studiów` INT NOT NULL , `miejscowosc` VARCHAR(30) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL , `wojewodztwo` VARCHAR(30) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL , `rok_urodzenia` INT NOT NULL , `status` ENUM('student','urlop','skreslony','absolwent') CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL , PRIMARY KEY (`id_student`)) ENGINE = InnoDB CHARSET=utf8 COLLATE utf8_polish_ci;


Co to jest baza danych?
Baza danych jest to zbiór informacji odzwierciedlający pewien wycinek rzeczywistości, uporządkowany w tabelach.
Co to jest tabela?
Tabela zbudowana jest z wierszy i kolumn. Każda kolumna składa się z nazwy i typu danych, który reprezentuje. Przykład tabeli.

text imie text nazwisko text nr_albumu int rok_studiow text miejscowosc text wojewodztwo int rok_urodzenia
Jan Kowalski 15344-345 3 Kraków małopolskie 1996
Adam Nowak 15344-346 2 Kielce świętokrzyskie 1998
Jan Kowalski 15344-313 1 Warszawa mazowieckie 1999
Rekord
Pole

W kolumnach przechowujemy cechy obiektu np. imię, nazwisko, numer albumu, datę urodzenia, itp.
Wiersz - inaczej rekord to zestaw cech jednego studenta.
Pole to część tabeli przechowujące wybrane dane studenta, np. imię, nazwisko.

Więcej o typach danych znajduje się w rozdziale

By uniknąć sytuacji, gdy w bazie danych znajduje się dwóch studentów o tych samych danych osobowych, tzn. imię, nazwisko, do tabeli dodajemy kolumnę z unikatowymi wartościami nazwaną kluczem podstawowym.

int id_student text imie text nazwisko text nr_albumu int rok_studiow text miejscowosc text wojewodztwo int rok_urodzenia
1 Jan Kowalski 15344-345 3 Kraków małopolskie 1996
2 Adam Nowak 15344-346 2 Kielce świętokrzyskie 1998
3 Jan Kowalski 15344-313 1 Warszawa mazowieckie 1999
Klucz podstawowy

Wtedy studenci pomimo, że mają takie same imię i nazwisko mają różną wartość w kolumnie id_student (klucz podstawowy). Dzięki temu każdy rekord w tabeli jest unikatowy.

Klucz podstawowy - to kolumna, w której każda wartość jest unikatowa i jednoznacznie identyfikuje każdy rekord w tabeli. Gdyby w tabeli nie było klucza podstawowego, mogłoby dojść do utraty spójności danych.

Klucz obcy - to kolumna, która wskazuje na klucz podstawowy innej tabeli. Dzięki zastosowaniu klucza obcego w jednej tabeli, tworzymy relację z drugą tabelą, w której ten klucz jest kluczem podstawowym.


Na powyższym schemacie widzimy trzy tabele znajdujące się w bazie danych studia. Pierwsza z nich opisuje studenta, druga wydział, a trzecia kierunki studiów.

Relacja - jest to połączenie dwóch tabel za pomocą klucza podstawowego jednej tabeli z kluczem obcym innej tabeli.

Kolorem czerwonym została pokazana relacja pomiędzy tabelami Student i Wydzial. Klucz podstawowy tabeli Wydzial o nazwie id_wydzial połączony jest z kluczem obcym o tej samej nazwie w tabeli Student.

Kolorem zielonym została pokazana relacja pomiędzy tabelami Student i Kierunek. Klucz podstawowy tabeli Kierunek o nazwie id_kierunek połączony jest z kluczem obcym o tej samej nazwie w tabeli Student.

Kolorem niebieskim została pokazana relacja pomiędzy tabelami Wydzial i Kierunek. Klucz podstawowy tabeli Wydzial o nazwie id_wydzial połączony jest z kluczem obcym o tej samej nazwie w tabeli Kierunek.

Poniżej zestawiono w tabelach najważniejsze typy danych obsługiwanie przez MySQL.

Typ Ile bajtów Min (ze znakiem) Max (ze znakiem) Min (bez znaku) Max (bez znaku)
TINYINT 1 -128 127 0 255
SMALLINT 2 -32768 32767 0 65535
MEDIUMINT 3 -8388608 8388607 0 16777215
INT 4 -2147483648 2147483647 0 4294967295
BIGINT 8 -263 263 - 1 0 264 - 1
Typ Rozmiar Opis
CHAR[Length] Length bajtów Pole o stałej długości, przechowuje od 0 do 255 znaków
VARCHAR[Length] Długość łańcucha + 1 bajt Pole tekstowe o zmiennej długości
TINYTEXT Długość łańcucha + 1 bajt Łańcuch o maksymalnej długości 255 znaków
TEXT Długość łańcucha + 2 bajty Łańcuch o maksymalnej długości 65535 znaków
MEDIUMTEXT Długość łańcucha + 3 bajty Łańcuch o maksymalnej długości 16777215 znaków
LONGTEXT Długość łańcucha + 4 bajty Łańcuch o maksymalnej długości 4294967295 znaków
FLOAT 4 Mała liczba zmiennoprzecinkowa
DOUBLE[Length, Decimals] 8 Duża liczba zmiennoprzecinkowa
DECIMAL[Length, Decimals] Length +1 lub Length + 2 Liczba typu DOUBLE przechowywana w postaci łańcucha, co pozwala na zastosowanie stałej liczby miejsc po przecinku
DATE 3 Data w formacie YYYY-MM-DD
DATETIME 8 Data w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS
TIMESTAMP 4 Data w formacie YYYYMMDDHHMMSS; dopuszczalny zakres kończy się na rok 2037
TIME 3 Czas w formacie HH:MM:SS
ENUM 1 lub 2 Typ wyliczeniowy. W kolumnie może się znaleźć jedna z podanych wartości.
SET 1, 2, 3, 4 lub 8 Tak samo jak ENUM z tym że w kolumnie może się znaleźć kilka wartości jednocześnie
 1. Proszę utworzyć bazę danych magazyn.
 2. Proszę wybrać bazę danych magazyn.
 3. Proszę utworzyć tabelę o nazwie towar z autoinkrementowanym kluczem podstawowym id_towar, nazwa_towaru, cena_towaru.
 4. Proszę wprowadzić do tabeli towar w bazie danych magazyn 5 rekordów.
 5. Proszę pokazać na ekranie wszystkie rekordy tabeli towar.
 1. Jakie znasz rodzaje baz danych?
 2. Co to jest baza danych?
 3. Co to jest tabela?
 4. Co to jest pole?
 5. Co to jest rekord?
 6. Co to jest klucz podstawowy?
 7. Co to jest klucz obcy?
 8. Co to jest relacja?
 9. Jakie znasz typy danych MySQL?

Zapytanie CREATE


Zapytanie CREATE DATABASE


Składnia instrukcji CREATE DATABASE:
CREATE DATABASE nazwa_bazy_danych;

Przykład 1:
CREATE DATABASE magazyn;

Zapytanie CREATE TABLE


Składnia instrukcji CREATE TABLE:
CREATE TABLE nazwa_tabeli (nazwa_kolumny typ [atrybuty], ...);

Przykład 1: Zapytanie CREATE TABLE wygenerowane przez phpMyAdmin

CREATE TABLE `oferta` (
`id_oferta` int(11) NOT NULL,
`id_firma` int(11) NOT NULL,
`id_wydzial` int(11) NOT NULL,
`id_kategoria` int(11) NOT NULL,
`tytul` varchar(255) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
`opis` text COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
`slowa` text COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
`obszary` text COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
`innowacyjnosc` text COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
`id_gotowosc` int(11) NOT NULL,
`id_status` int(11) NOT NULL,
`materialy` text COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
`informacje` text COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
`inne` text COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_polish_ci;

Przykład 2:
CREATE TABLE dvd (id_dvd int NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, tytul varchar(100), gatunek enum("Horror","Thriller","Komedia","Sensacyjny","Obyczajowy"), rok int);

Ogólna zasada tworzenia tabel jest taka, że po CREATE TABLE podajemy nazwę tabeli i następnie w nawiasach (,) wprowadzamy nazwę kolumny, jej typ danych ewentualnie argumenty takie jak np: NOT NULL, PRIMARY KEY, DEFAULT wartość, AUTO_INCREMENT. Kolumny oddzielamy przecinkiem. Po nawiasach możemy określić tzw. storage engine - silnik przechowywania informacji. Najważniejsze z nich to: InnoDB, MyISAM, MEMORY, CSV. Pełna składnia zapytania select znajduje się w dokumentacji systemu.

Tworzenie tabel za pomocą zapytania SELECT


Składnia instrukcji jest następująca:
CREATE TABLE nazwa_tabeli SELECT lista_kolumn FROM istniejąca_tabela WHERE warunek

Przykład 3:
CREATE TABLE modele SELECT marka, model FROM samochody;
Przykład 4:
CRETAE TABLE tytul_ksiazki SELECT tytul FROM ksiazki;

Zapytanie CREATE VIEW


VIEW - widok jest to dostęp do wybranej części tabeli wcześniej zdefiniowanej za pomocą zapytania CREATE VIEW. Składnia zapytania CREATE VIEW wygląda następująco:
CREATE VIEW nazwa_widoku (kolumny) AS SELECT kolumny FROM tabela;

Przykład 1:
CREATE VIEW miasta (miejscowosc, wojewodzwto) AS SELECT miejscowosc, wojewodztwo FROM student;
Przykład 2:
CREATE VIEW data_wypozyczenia (id_wypozyczono, data_wyp, data_zwrotu) AS SELECT id_wypozyczono, data_wyp, data_zwrotu FROM wypozyczono;

Dzięki wykorzystaniu widoków mamy dostęp tylko do wybranej części tabeli.

 1. Utwórz bazę danych populacja.
 2. Utwórz tabelę o nazwie ludzie z autoinkrementowanym kluczem podstawowym o nazwie id, ilość, kontynent, państwo, miasto.
 3. Utwórz tabelę o nazwie ludzie_w_miastach przy wykorzystaniu zapytania SELECT, bazując na tabeli ludzie. W tabeli umieść identyfikator, ilość oraz miasto.
 4. Utwórz widok z tabeli ludzie pokazujący ilość i kontynent.
 1. Podaj składnię zapytania tworzącego bazę danych.
 2. Podaj składnię zapytania tworzącego tabelę.
 3. Podaj składnię zapytania tworzącego tabelę wykorzystując zapytanie SELECT.
 4. Co to jest widok? Jak można utworzyć widok?

Zapytanie SELECT


Aby rozpocząć pracę z językiem SQL - Structured Query Language w pierwszej kolejności zaimportujemy bazę danych studia. Mając zapisany plik studia.sql zaimportujemy go do phpMyAdmin za pomocą polecenia import.


Można to również wykonać za pomocą konsoli wydając polecenie source ścieżka_do_pliku_sql
Jeżeli przekopiujemy plik studia.sql do katalogu bin, to nie musimy podawać całej ścieżki tylko nazwę pliku.
source studia.sql;

Proste zapytania SELECT


Przechodzimy do konsoli MySQL i wpisujemy następujące polecenia:
USE studia;
SHOW tables;


Składnia polecenia SELECT
SELECT kolumna/y
FROM tabela/e
WHERE warunek/nki
GROUP BY kolumna/y
HAVING
ORDER BY kolumna/y
LIMIT

SELECT - oznacza wybierz poszczególne kolumny
FROM - z tabeli
WHERE - gdzie warunki

Przy warunkach korzystamy z operatorów =, >, <, >=, <=, <>, LIKE.
Operator LIKE wymaga krótkiego wyjaśnienia.
Operator LIKE służy do wyszukiwania odpowiednich wzorców w rekordach tabeli zawężając wyświetlane wyniki.

Przykład wykorzystania operatora LIKE:
SELECT * FROM ksiazki WHERE tytul LIKE "%C#%";

Efektem wykonania się tego zapytania będą wszystkie rekordy tabeli książki, gdzie w tytule znajduje się "C#" czy na początku, w środku lub na końcu tytułu. Wykorzystano tu znak (%), który oznacza nieokreślony ciąg znaków. Istnieje jeszcze jeden znak (_), który oznacza pojedynczy znak.Przykład: Wypisz wszystkie rekordy, gdzie autor ma w nazwisku drugą literę a.
SELECT * FROM ksiazki WHERE autor LIKE "_a%";

Klauzula DISTINCT powoduje usunięcie powtarzających się wierszy.
Proszę wyświetlić z jakich województw są studenci.
SELECT wojewodztwo FROM student;


W wyniku wykonania się instrukcji otrzymamy następujące wyniki:


Przykład zastosowania klauzuli DISTINCT. Gdy zastosujemy klauzulę DISTINCT wynik będzie inny:
SELECT DISTINCT wojewodztwo FROM student;Widzimy, że po zastosowaniu klauzuli DISTINCT wszystkie wiersze wyświetlone są bez powtórzeń.


Funkcje agregujące

Lp. Nazwa Opis
1 avg(kolumna) Wylicza wartość średnią w kolumnie
2 count(kolumna) Zlicza ilość rekordów w tabeli
3 min(kolumna) Podaje minimalną wartość w kolumnie
4 max(kolumna) Podaje maksymalną wartość w kolumnie
5 std(kolumna) Wylicza odchylenie standardowe
6 sum(kolumna) Oblicza sumę wartości w kolumnie

COUNT() - to funkcja agregująca posiadająca dwie odmiany - COUNT(*) oraz COUNT(kolumna). Pierwsza z nich zwraca ilość wierszy w tabeli. Druga werjsa zlicza tylko te wystąpienia, gdzie wartość kolummy jest różna od NULL. Funkcja agregująca COUNT może posiadać dwie opcjonalne klauzule GROUP BY oraz HAVING.

Klauzula GROUP BY stanowi dodatkowy warunek, który muszą spełniać wiersze. GROUP BY wykorzystaywana jest tylko z funkcjami agregującymi i działa na kolumnach zagregowanych.

Opcjonalna klauzula HAVING pozwala wybrać wiersze, w których wynik działania COUNT(*) spełnia podany warunek.

Przykład:
SELECT count(id_student) AS "Liczba studentów", nazwa FROM student, wydzial WHERE student.id_wydzial = wydzial.id_wydzial GROUP By wydzial.nazwa;

Wykorzystanie klauzuli HAVING:
SELECT COUNT(id_student) AS "Liczba studentów", wydzial.nazwa FROM student, wydzial WHERE student.id_wydzial = wydzial.id_wydzial GROUP BY wydzial.nazwa HAVING COUNT(id_student) > 2 ORDER BY wydzial.nazwa DESC;
Klauzula ORDER BY służy do sortowania wyników według zadanej kolumny rosnąco (ASC) lub malejąco (DESC).
Przykład:
SELECT nazwisko FROM student ORDER BY rok_urodzenia ASC;


Klauzula LIMIT służy do ograniczenia ilości wyświetlanych wyników.
Przykład:
SELECT nazwisko FROM student ORDER BY rok_urodzenia ASC LIMIT 1;

Funkcje numeryczne


Funkcja Opis
ABS() Wartość bezwzględna.
CEILING(x) Zwraca najmniejszą liczbę całkowitą nie mniejszą niż x.
COS(x) Zwraca cosinus z x, gdzie x jest wartością wyrażoną w radianach
DEGREES(r) Konwertuje kąt z radianów na stopnie.
RADIANS(d) Konwertuje kąt ze stopni na radiany.
EXP(x) Podnosi liczbę e do potęgi x.
FLOOR(x) Zwraca największą liczbę całkowitą nie większą niż x.
LOG(x) Logarytm naturalny
LOG10(x) Logarytm o podstawie 10
MOD(x,y) Reszta z dzielenia x przez y
PI() Zwraca liczbę pi
POW(x,y) Podnosi x do potęgi y
RAND() Zwraca liczbę losową z zakresu 0.0 do 1.0
ROUND(x) Zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej
SIN(x) Zwraca sinus liczby x, podanej w radianach
SQRT(x) Zwraca pierwiastek liczby x
TAN(x) Zwraca tangens liczby x, podanej w radianach
TRUNCATE(x,d) Obcina liczbę x do określonej przez d liczby miejsc po przecinku

Funkcje obsługujące ciągi znaków


Funkcja Opis
ASCII(x) Zwraca kod ASCII pierwszego znaku ciągu x lub 0, gdy ciąg ma zerową długość lub gdy ma wartość NULL.
CHAR(x,y,...) Zwraca ciąg będący złączeniem sekwencji wartości numerycznych traktowanych jako kody ASCII poszczególnych znaków.
CONCAT(x,y,...) Zwraca ciąg będący złączeniem ciągów podanych jako argumenty lub NULL, jeżeli choć jeden z argumentów ma wartość NULL.
FORMAT(x,y) Formatuje liczbę x jako ciąg; formatowana liczba zawiera y miejsc dziesiętnych.
INSTR(x,y) Zwraca pozycję podciągu y w ciągu x.
LEFT(x,y) Zwraca y znaków z lewej strony ciągu x.
LENGTH(x) Zwraca długość ciągu x.
LOWER(x) Zwraca ciąg x skonwertowany do zapisu małymi literami.
MID(x,p,l) Z ciągu x zwraca l znaków rozpoczynając od pozycji p; pierwszy znak ciągu znajduje się na pozycji 1.
RIGHT(x,y) Zwraca y znaków z prawej strony ciągu x.
RTRIM(x) Usuwa nadmiarowe spacje z końca ciągu x.
SUBSTR(x,p,l) Zwraca ciąg rozpoczynający się na pozycji p w ciągu x, którego długość jest mniejsza lub równa l; jeżeli nie zostanie podana wartość l, zwracane są wszystkie znaki od pozycji p do końca ciągu.
TRIM(x) Usuwa nadmiarowe spacje na początku i końcu ciągu x.
UPPER(s) Konwertuje ciąg na zapisany wielkimi literami

Funkcje do obsługi daty i czasu


Funkcja Opis
DAYOFWEEK(data) Zwraca dzień tygodnia, przyjmując niedzielę jako 1.
DAYOFMONTH(data) Zwraca dzień miesiąca, rozpoczynając od 1.
DAYOFYEAR(data) Zwraca kolejny dzień roku, rozpoczynając od 1.
MONTH(data) Zwraca miesiąc rozpoczynając od 1.
DAYNAME(data) Zwraca nazwę dnia tygodnia jako ciąg znaków.
MONTHNAME(data) Zwraca nazwę miesiąca jako ciąg znaków.
YEAR(data) Zwraca rok.
HOUR(czas) Zwraca godzinę.
MINUTE(czas) Zwraca minuty.
SECOND(czas) Zwraca sekundy.
DATE_ADD(data, INTERVAL wyrażenie typ) Dodaje do daty okres zadawany poprzez wyrażenie INTERVAL, np.: DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 1 MONTH).
DATE_SUB(data, INTERVAL wyrażenie typ) Odejmuje od daty jakiś okres.
TO_DAYS(data) Przelicza datę na liczbę dni od roku 0.
FROM_DAYS(data) Przelicza ilość dni na datę.
SEC_TO_TIME(sekundy) Przelicza ilość sekund na wartość typu czas.
TIME_TO_SEC(czas) Przelicza wartość typu czas na ilość sekund.
DATE_FORMAT(data, format) Formatuje datę
CURDATE() Zwraca bieżącą datę.
CURTIME() Zwraca bieżący czas.
NOW() Zwraca informację typu TIMESTAMP, zawierającą bieżącą datę i czas.

Formatowanie daty i czasu


Ciąg Znaczenie
%M Nazwa miesiąca (January - December).
%W Nazwa dnia (Sunday - Saturday).
%D Dzień miesiąca z angielską końcówką (1st, 2nd, 3rd, ...).
%Y Rok w postaci czterocyfrowej.
%a Skrót nazwy dnia tygodnia (Sun - Sat).
%m Miesiąc jako liczba (01 - 12).
%b Skrót nazwy miesiąca (Jan - Dec).
%j Dzień w roku (001 - 366).
%H Godzina (00 - 23).
%i Minuta jako liczba (00 - 59).
%T Czas w formacie 24 godzinnym (gg:mm:ss).
%S Sekundy (00 - 59).

Aliasy


Alias to inaczej inna nazwa tabeli, kolumny. Przykład:
SELECT s.imie AS "Imię", s.nazwisko AS "Nazwisko", w.nazwa AS "Wydział" FROM student AS s, wydzial AS w WHERE s.id_student = 1 AND s.id_wydzial = w.id_wydzial;

W przykładzie tym wykorzystaliśmy aliasy w dwóch miejscach - przy nazwie kolumn oraz przy nazwie tabel. Widzimy, że zastosowanie aliasów ułatwia pracę oraz ładnie można zapisać wyniki wyszukiwania.

Lp. Pytanie Rozwiązanie Wynik
1 Pokaż imię i nazwisko studenta o id = 8.
SELECT imie, nazwisko FROM student
WHERE id_student = 8;


2 Pokaż imię i nazwisko wszystkich studentów z województwa małopolskiego.
SELECT imie, nazwisko FROM student
WHERE wojewodztwo = "małopolskie";


3 Pokaż wszystkie dane studentów z pierwszego roku.
SELECT * FROM student
WHERE rok_studiow = 1;


4 Pokaż wszystkie dane studentów i posortuj je rosnąco po kolumnie nazwisko.
SELECT * FROM student
ORDER BY nazwisko ASC;


5 Wyświetl imię i nazwisko oraz miasto urodzenia wszystkich studentów z województwa małopolskiego.
SELECT imie, nazwisko, miejscowosc FROM student
WHERE wojewodztwo = "małopolskie";


6 Wyświetl id_student, imię, nazwisko studentów urodzonych w latach 1997 - 1999.
SELECT id_student, imie, nazwisko FROM student
WHERE rok_urodzenia BETWEEN 1997 AND 1999;


7 Wyświetl nazwisko najstarszego studenta
SELECT nazwisko FROM student
ORDER BY rok_urodzenia ASC LIMIT 1;Złożone zapytania SELECT


Złożone zapytanie ponieważ operuje na co najmniej dwóch tabelach. W poniższym przykładzie wykorzystamy tą samą bazę danych o nazwie studia, ale będziemy korzystać z trzech tabel w celu uzyskania potrzebnych informacji.

Lp. Pytanie Rozwiązanie Wynik
1 Pokaż imię, nazwisko wszystkich studentów z Wydziału Zarządzania.
SELECT imie, nazwisko FROM student, wydzial
WHERE student.id_wydzial = wydzial.id_wydzial
AND wydzial.id_wydzial = 3;


2 Pokaż imię, nazwisko i miejscowość wszystkich studentów, którzy wybrali kierunek Informatyka Stosowana.
SELECT imie, nazwisko, miejscowosc FROM student, kierunek
WHERE student.id_kierunek = kierunek.id_kierunek
AND kierunek.id_kierunek = 4;


3 Pokaż wszystkie kierunki z Wydziału Informatyki.
SELECT kierunek.nazwa FROM kierunek, wydzial
WHERE kierunek.id_wydzial = wydzial.id_wydzial
AND wydzial.id_wydzial = 1;


4 Pokaż po ilu studentow jest na każdym wydziale.
SELECT COUNT(id_student) AS "Liczba studentów", nazwa
FROM student, wydzial
WHERE student.id_wydzial = wydzial.id_wydzial
GROUP By wydzial.nazwa;


5 Pokaż wszystkie wydziały, gdzie jest więcej niż 2 studentow posortowane malejąco po nazwie wydziału.
SELECT COUNT(id_student) AS "Liczba studentów", wydzial.nazwa
FROM student, wydzial
WHERE student.id_wydzial = wydzial.id_wydzial
GROUP BY wydzial.nazwa HAVING COUNT(id_student) > 2
ORDER BY wydzial.nazwa DESC;


W celu wykonania zadań sprawdzających należy utworzyć bazę danych biblioteka i zaimportować biblioteka.sql do bazy.


Proste zapytania SELECT

 1. Wyświetl książki o indeksach od 90 - 110.
 2. Wyświetl wszystkie książki do języka C#.
 3. Wyświetl wszystkie książki z wydawnictwa Helion posortowane po tytule rosnąco.
 4. Wyświetl wszystkie książki autora Liberty Jesse.
 5. Wyświetl ile jest wszystkich książek.
 6. Wyświetl po ile książek ma każde wydawnictwie.

Złożone zapytania SELECT

 1. Jakie książki wypożyczyła pani Izabela Skała
 2. Ile książek wypożyczyła pani Izabela Skała.
 3. Wyjmij dane klientow, ktorzy wypożyczyli książkę pt. Responsive Web Design. Projektowanie elastycznych witryn w HTML5 i CSS3.
 4. Kto i kiedy wypożyczał książki wydawnictwa Wrox Press
 1. Do czego służy zapytanie SELECT?
 2. Jak można posortować wyniki po jakiejś kolumnie rosnąco?
 3. Co oznacza klauzula LIKE?
 4. Do czego w zapytaniu SELECT służy BETWEEN?
 5. Co oznacza LIMIT 1?
 6. W jaki sposób łączymy dwie lub więcej tabel ze sobą?
 7. Co oznacza klauzula GROUP BY?
 8. Co oznacza klauzula HAVING?
 9. Co oznacza klauzula DISTINCT? Podaj przykład.
 10. Co to są aliasy i jak je zastosować?

Zapytanie INSERT, UPDATE


Zapytanie INSERT


Zapytanie INSERT służy do wprowadzania wierszy do tabeli.
Składnia zapytania INSERT wygląda następująco:
INSERT INTO nazwa_tabeli (kolumna1, kolumna2, ... , kolumnaN) VALUES (wartość1, wartość2, ... , warośćN);
Przykład 1:
INSERT INTO kierunek (id_kierunek, nazwa, id_wydzial) VALUES (NULL, "Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich", 5);

Przykład 2:
Równoważna instrukcja wpisująca dane do wszystkich kolumn tabeli kierunek wygląda następująco:
INSERT INTO kierunek VALUES (NULL, "Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich", 5);

W tej wersji musimy pamiętać by wartości umieszczać zgodnie z kolejnością kolumn. Jeżeli chcemy uzupełnić cały wiersz danej tabeli, to nie musimy specyfikować, które kolumny będziemy uzupełniać po nazwie tabeli, ale musimy pamiętać o odpowiedniej kolejności.
Kolejność wpisywania kolumn jest dowolna, ale muszą one korespondować z wpisywanymi wartościami.


Przykład 3:
Do tabeli możemy wprowadzić dane wybrane przez nas. Przykład:
INSERT INTO student (id_student, imie, nazwisko, rok_urodzenia) VALUES (NULL, "Rafał", "Cichoński",1995);

Przykład 4:
Za pomocą jednego zapytania INSERT możemy wprowadzić do tabeli więcej niż jeden wiersz.
INSERT INTO wydzial VALUES
(NULL, "Wydział Odlewnictwa"),
(NULL, "Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki"),
(NULL, "Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji");

Przykład 5:
Istnieje jeszcze alternatywna instrukcja INSERT bez słowa VALUES.
INSERT INTO wydzial SET id_wydzial = NULL, nazwa = "Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej";


Zapytanie UPDATE


Zapytanie UPDATE służy do aktualizacji pola lub całego wiersza.
Składnia zapytania UPDATE wygląda następująco:
UPDATE tabela SET kolumna = wartość WHERE warunek;

Przykład 1:
Adam Nowak studiował na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. Był bardzo dobrym studentem. Postanowił się przenieść na Wydział Informatyki. Zapytanie, które musimy wykonać wygląda następująco:
UPDATE student SET id_wydzial = 1 WHERE id_student = 2;

Gdybyśmy nie umieścili klauzli WHERE nastąpiłaby podmiana wartości id_wydzial = 1 dla wszystkich studentów.

Przykład 2:
Skończył się rok akademicki, skończyła się sesja. Wszyscy studenci uzyskali oceny pozytywne. W bazie danych należy dla każdego studenta zwiększyć wartość kolumny rok_studiow. Zapytanie wygląda następująco:
UPDATE student SET rok_studiow = rok_studiow + 1;

W typ przypadku każdy student awansował i nie potrzebujemy specyfikować warunku dla klauzuli WHERE.

Przykład 3:
Pani Agnieszka Borówka z Wydziału Zarządzania skończyła urlop dziekański i powróciła na studia. Należy zaktualizować w kolumnie status z wartości urlop wartość na student. Zapytanie wygląda następująco:
UPDATE student SET status = "student" WHERE id_student = 5;

Przykład 4:
Pani Magdalena Jędraszek wyszła za mąż, zmieniła nazwisko na Kowalczyk i przeprowadziła się do Krakowa. Zapytanie wygląda następująco:
UPDATE student SET nazwisko = "Kowalczyk", miejscowosc = "Kraków", wojewodztwo = "małopolskie" WHERE id_student = 9;
 1. Wprowadź do tabeli student nową studentkę. Wypełnij wszystkie kolumny dowolnymi wartościami.
 2. Wprowadź do tabeli wydziały trzy nowe wydziały za pomocą jednej instrukcji (Wydział Architektury, Wydział Lotnictwa, Wydział Motoryzacyjny.
 3. Uaktualnij informację dotyczącą Wydziału Lotnictwa. Nowa nazwa to: Wydział Awioniki i Lotnictwa.
 4. Uaktualnij nazwisko wcześniej wprowadzonej studentki na Pawłowska.
 1. Do czego służy zapytanie INSERT INTO?
 2. Jak można wprowadzić kilka rekordów za pomocą jednego zapytania INSERT?
 3. Do czego służy zapytanie UPDATE?
 4. Jak można zmienić wartości w dwóch kolumnach jednocześnie za pomocą jednego zapytania UPDATE?

Zapytanie DROP, DELETE


Zapytanie DROP


Instrukcja DROP usuwa jednocześnie dane i strukturę.
Składnia instrukcji DROP:
DROP DATABASE/TABLE/VIEW

Przykład 1:
Proszę usunąć całą bazę danych magazyn.

DROP DATABASE magazyn;

Przykład 2:
Proszę usunąć tabelę student.

DROP TABLE student;

Przykład 3:
Proszę usunąć widok miasta.

DROP VIEW miasta;


Zapytanie DELETE


Instrukcja DELETE usuwa dane(wiersze) z tabeli.
Składnia instrukcji DELETE:
DELETE FROM tabela WHERE warunek;

Przykład 1:
Proszę usunąć z tabeli książki, pozycję o id = 88;
DELETE FROM ksiazki WHERE id = 88;


Przykład 2:
Proszę usunąć wszystkie wiersze z tabeli samochody
DELETE FROM samochody;


Alternatywnym zapytaniem wykonującym to samo, czyli usunięcie wierszy z tabeli samochody jest instrukcja TRUNCATE.
Składnia zapytania TRUNCATE wygląda następująco:
TRUNCATE TABLE nazwa_tabeli;

Przykład 3:
TRUNCATE TABLE samochody;


Przykład 4:
Proszę usunąć z tabeli studenci najstarszego studenta.
DELETE FROM student ORDER BY rok_urodzenia LIMIT 1;
 1. Napisz instrukcję usuwającą bazę danych test.
 2. Napisz instrukcję usuwającą tabelę samochody.
 3. Napisz instrukcję usuwającą widok miasta.
 4. Napisz instrukcję, która usunie dane studenta o id = 5 z tabeli studia.
 5. Napisz instrukcję, która usunie wszystkie dane z tabeli studia.
 6. Napisz instrukcję, która usunie całą zawartość tabeli magazyn (struktura i dane) wykorzystując instrukcję TRUNCATE.
 1. Do czego służy zapytanie DROP?
 2. Do czego służy zapytanie DELETE?
 3. Do czego służy zapytanie TRUNCATE?
 4. Wyjaśnij różnice pomiędzy zapytaniami DROP, DELETE, TRUNCATE?

Instrukcja ALTER


Instrukcja ALTER służy do modyfikowania struktury tabeli. Możemy dodawać kolumny, usuwać je, zmieniać ich nazwy, typ danych, zmieniać nazwę tabeli, dodawać i usuwać klucz podstawowy.


Dodawanie kolumny

ALTER TABLE ksiazki ADD COLUMN rok_wydania int AFTER wydawnictwo;

Instrukcja ta dodaje kolumnę rok_wydania typu całkowitego do tabeli ksiazki zaraz za kolumną wydawnictwo. Jeżeli chcemy dodać kolumnę na początku tabeli jako pierwszą, to zamiast słowa AFTER nazwa kolumny wpisujemy FIRST.


Usuwanie kolumny

ALTER TABLE ksiazki DROP COLUMN rok_wydania;

Instrukcja ta usuwa kolumnę rok_wydania z tabeli ksiazki.


Zmiana kolumny

ALTER TABLE ksiazki CHANGE COLUMN tytul tytul_ksiazki varchar(200);

Instrukcja ta zmienia kolumnę tytul na kolumnę tytul_ksiazki.


Zmiana nazwy tabeli

ALTER TABLE ksiazki RENAME AS ksiegozbior;

Instrukcja ta zmienia nazwę tabeli z ksiazki na ksiegozbior.


Dodanie klucza podstawowego

ALTER TABLE ksiazki ADD PRIMARY KEY (autor);

Instrukcja ta dodaje klucz podstawowy (kolumna autor) do tabeli ksiazki.


Usuwanie klucza podstawowego

ALTER TABLE ksiazki DROP PRIMARY KEY;

Instrukcja ta usuwa klucz podstawowy z tabeli ksiazki.

 1. Dodaj do tabeli wydzial kolumnę rok_zalozenia na samym końcu.
 2. Dodaj do tabeli modele kolumnę id_modele jako pierwszą.
 3. Usuń kolumnę rok_zalozenia z tabeli wydzial.
 4. Zmień nazwę kolumny id_modele na id_model w tabeli modele.
 5. Zmień nazwę tabeli samochody na samochody_sportowe.
 6. Dodaj klucz podstawowy (kolumna id_model) do tabeli modele.
 7. Usuń klucz podstawowy z tabeli modele.
 1. Do czego służy instrukcja ALTER?
 2. Jak można dodać kolumnę do istniejącej tabeli?
 3. Co oznaczają słowa FIRST i AFTER w instrukcji ALTER?
 4. Jak można zmienić nazwę tabeli?
 5. Jak można dodać lub usunąć klucz podstawowy w tabeli?

Złączenia JOIN


Wyróżniamy kilka typów złączeń:

 • Złączenia wewnętrzne - INNER JOIN
 • Złączenia zewnętrzne - OUTER JOIN
  • Złączenie zewnętrzne lewostronne - LEFT OUTER JOIN
  • Złączenie zewnętrzne prawostronne - RIGHT OUTER JOIN
  • Złączenia pełne - FULL OUTER JOIN
 • Iloczyn kartezjański - CROSS JOIN
 • Samozłączenia - SELF JOIN

Złączenie wewnętrzne dwóch tabel jako wynik podaje część wspólną tych tabel

Złączenie zewnętrzne lewostronne w wyniku daje część wspólną (INNER JOIN) oraz wszystkie rekordy z lewej tabeli

Złączenie zewnętrzne prawostronne jako wynik daje część wspólną dwóch tabel (INNER JOIN) oraz wszystkie rekordy z tabeli po prawej stronie joina

Złączenie pełne w wyniku daje połączenie dwóch tabel


 1. Dodaj do tabeli wydzial kolumnę rok_zalozenia na samym końcu.
 2. Dodaj do tabeli modele kolumnę id_modele jako pierwszą.
 3. Usuń kolumnę rok_zalozenia z tabeli wydzial.
 4. Zmień nazwę kolumny id_modele na id_model w tabeli modele.
 5. Zmień nazwę tabeli samochody na samochody_sportowe.
 6. Dodaj klucz podstawowy (kolumna id_model) do tabeli modele.
 7. Usuń klucz podstawowy z tabeli modele.
 1. Do czego służy instrukcja ALTER?
 2. Jak można dodać kolumnę do istniejącej tabeli?
 3. Co oznaczają słowa FIRST i AFTER w instrukcji ALTER?
 4. Jak można zmienić nazwę tabeli?
 5. Jak można dodać lub usunąć klucz podstawowy w tabeli?

Transakcje


Transakcja stanowi sekwencję powiązanych ze sobą instrukcji, które muszą być traktowane jako całość. Oznacza to, że albo wszystkie instrukcje zawarte w transakcji zostaną wykonane, albo żadna z nich. Każda transakcja posiada pewne charakterystyczne cechy zwane właściwościami ACID - Atomicity Consistency Isolation Durability. ACID to inaczej - niepodzielność, spójność, izolacja, trwałość.

 • Atomicity - niepodzielność. Transakcja musi być wykonana w całości (wszystkie instrukcje), albo wcale (żadna instrukcja).
  Niepodzielność jak sama nazwa wskazuje, oznacza, że transakcji nie można podzielić. Albo wszystkie zmiany dokonane przez transakcję zostaną zachowane w bazie danych, albo żadna z nich. W razie pojawienia się błędu zewnętrznego byłoby idealnie, gdyby proces odzyskiwania potrafił dokończyć każdą transakcję, która była wykonywana. Jednak akceptowane byłoby również cofnięcie wszystkich zmian, które wchodziły w skład niedokończonych transakcji.
 • Consistency - spójność, integralność danych. Własność danych wykluczająca zmianę danych w niedozwolony sposób.
  Spójność oznacza, że operacje przekształcają bazę danych z jednego stanu prawidłowego w inny. Nie mogą wystąpić etapy, w których dane są niespójne. Baza danych powinna również nie zezwalać na operacje, które mogą naruszyć ograniczenia spójności. Jeżeli przechowujemy dane o kontach klientów banku, nie powinno być możliwe utworzenie klienta, który nie istnieje, czy usunięcie klienta z tabeli klientów, jeżeli istnieją jeszcze związane z nim konta.
 • Isolation - izolacja. Transakcja wykonuje się niezależnie od innych instrukcji, transakcji. Oznacza to, że jeśli dwie transakcje wykonują się równocześnie, to nie widzą wprowadzonych przez siebie zmian.
  Izolacja oznacza, że transakcje nie kolidują ze sobą, gdy są wykonywane. Każda transakcja powinna być przeprowadzana tak, jakby w danej chwili tylko ona mogła wykonywać operacje odczytu i aktualizacji. W praktyce zwykle tak nie jest, ale blokady używane są do utrzymania takiej iluzji. w zależności od bazy danych i ustawionych opcji, dostępne są różne poziomy izolacji.
 • Durability - trwałość danych. Oznacza sytuację, w której system zarządzania bazą danych SZBD po awarii potrafi odtworzyć spójne i aktualne dane przed transakcją.
  Trwałość oznacza, że po wykonaniu transakcji w bazie danych, efekty transakcji są stałe. To wymaganie łatwo byłoby spełnić w prostym programie, ale w rozbudowanym systemie SZBD, w którym można stosować blokowanie i dozwolone są jednoczesny dostęp dla wielu użytkowników oraz buforowanie podręczne - spełnienie tego wymaganie nie jest proste. Poza tym z zapewnienia trwałości wynika, że powinniśmy móc wrócić do obecnego stanu bazy danych w przypadku awarii. Jeżeli wystąpi jakaś katastrofa (awaria zasilania, czy dysku twardego) między wysyłaniem transakcji przez klienta do bazy danych a zapisaniem transakcji na dysk, wtedy powinniśmy móc wykorzystać kopię zapasową oraz dziennik, aby przywrócić bazę danych do jej stanu sprzed katastrofy, a także byłoby dobrze, gdybyśmy jeszcze mogli wykonać transakcje, które zostały wpisane do dziennika, a nie zostały jeszcze wykonane.

Baza danych MySQL działa w tak zwanym trybie autocommit (automatyczne zatwierdzanie transakcji). Każda instrukcja w MySQL traktowana jest jako pojedyncza transakcja. Aby można zbudować transakcję z kilku instrukcji musimy wyłączyć tryb autocommit za pomocą instrukcji:
SET autocommit = 0;
Od tej pory możemy budować transakcje złożone z większej ilości inrukcji.
Aby powrócić do poprzedniego trybu wpisujemy komendę:
SET autocommit = 1;

Transakcje obsługiwane są przez silnik InnoDB. Aby rozpocząć transakcję należy wydać polecenie:
START TRANSACTION
lub
BEGIN WORK
lub po prostu
BEGIN
Nadstępnie wpisujemy zestaw instrukcji, które wchodzą w skład transakcji. Aby transakcja się wykonała wpisujemy polecenie:
COMMIT;

W tym momencie wszystkie instrukcje wchodzące w skład transakcji zostaną wykonane. W przypadku gdy chcemy przywrócić stan bazy danych do momentu przed transakcją, to nie wpisujemy instrukcji COMMIT zatwierdzającej transakcję tylko instrukcję:
ROLLBACK;
Instrukcja ROLLBACK cofa wszystkie wykonane instrukcje zawarte w danej transakcji.


Przykład 1:
MariaDB [test]> CREATE TABLE test(liczba int);
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
MariaDB [test]> BEGIN;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
MariaDB [test]> INSERT INTO test VALUES(23);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
MariaDB [test]> SELECT liczba FROM test;
+--------+
| liczba |
+--------+
|   23 |
+--------+
1 row in set (0.00 sec)
MariaDB [test]> ROLLBACK;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
MariaDB [test]> SELECT liczba FROM test;
Empty set (0.00 sec)

Instrukcja BEGIN rozpoczyna transakcję. Wykonujemy instrukcję INSERT, następnie SELECT i widzimy zapisane wyniki w tabeli. Instrukcja ROLLBACK odwołuje to, co dotąd wykonaliśmy w ramach transakcji - czyli wycofuje wprowadzone do tabeli dane. Pokazuje to ostatnia instrukcja SELECT, która nie zwróciła żadnych wyników.


Przykład 2:
Sesja 1:
MariaDB [test]> BEGIN;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
MariaDB [test]> INSERT INTO test VALUES(33);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
MariaDB [test]> SELECT liczba FROM test;
+--------+
| liczba |
+--------+
|   33 |
+--------+
1 row in set (0.00 sec)

Sesja 2:
MariaDB [test]> SELECT liczba FROM test;
Empty set (0.00 sec)

Sesja 1:
MariaDB [test]> COMMIT;
Query OK, 0 row affected (0.00 sec)

Sesja 2:
MariaDB [test]> SELECT liczba FROM test;
+--------+
| liczba |
+--------+
|   33 |
+--------+
1 row in set (0.00 sec)

Poziomy izolacji transakcji (wymienione w kolejności rosnącej szczelności izolacji:
 • READ UNCOMMITED
 • READ COMMITED
 • REPEATABLE READ
 • SERIALIZABLE
 1. Utwórz dowolną transakcję wypełnij tabelę danymi i wycofaj transakcję.
 2. Zmień tryb automatycznego zatwierdzania transakcji.
 3. Wykonaj pełną transakcję. W drugiej sesji sprawdzaj czy i kiedy są widoczne wprowadzone zmiany.
 1. Co to są transakcje?
 2. Jakie znasz właściwości ACID? Omów każdą z nich. Rozwiń skrót ACID.
 3. Jakie znasz poziomy izolacji transakcji?

Administracja bazą danych


Tworzenie konta użytkownika


Utwórz konto użytkownika student pracującego lokalnie z hasłem: haslo.

CREATE USER student@localhost IDENTIFIED BY 'haslo';

student@localhost - oznacza użytkownik@host


Usuwanie konta użytkownika


Usuń konto użytkownika student na localhost

DROP USER student@localhost;

Nadawanie uprawnień


Nadaj wszystkie uprawnienia dla wszystkich baz danych i dla wszystkich tabel dla użytkownika student pracującego na localhost

GRANT ALL ON *.* TO student@localhost

*.* - oznacza wszystkie bazy danych.wszystkie tabele


Odbieranie uprawnień


Odbierz wszystkie uprawnienia dla wszystkich baz danych i dla wszystkich tabel użytkownikowi student pracującemu na localhost

REVOKE ALL ON *.* from student@localhost;

Uprawnienia


Słowo kluczowe Znaczenie
ALL Nadaje użytkownikowi wszystkie wymienione dalej uprawnienia
ALL PRIVILEGES Takie samo jak ALL
ALTER Pozwala na wykonywanie polecenia ALTER tabela
CREATE Pozwala na tworzenie baz danych i tabel
DELETE Pozwala na usuwanie danych z tabel
DROP Pozwala na usuwanie baz danych i tabel
FILE Pozwala na dostęp do plików zapisanych na serwerze
INDEX Pozwala na zarządzanie indeksami
INSERT Pozwala na wstawianie danych do tabel
PROCESS Pozwala na przeglądanie informacji o procesie serwera
RELOAD Pozwala na powtórne załadowanie informacji z tabel uprawnień do serwera
SELECT Pozwala na pobieranie danych z tabel
SHUTDOWN Pozwala na zatrzymanie bazy danych
UPDATE Pozwala na zmianę informacji w tabelach
USAGE Pozwala na utworzenie konta użytkownika bez żadnych uprawnień

To samo możemy również wykonać przy pomocy phpMyAdmin.


Kopia zapasowa


Kopia zapasowa - dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia.
Wykonanie kopii zapasowej jest działaniem koniecznym jeśli pracujemy modyfikujemy, kasujemy dane.


mysqldump - narzędzie do tworzenia kopii zapasowej systemu MySQL.
Składnia polecenia mysqldump
kopia zapasowa: mysqldump -u user -p[haslo] [nazwa_bazy] > plik.sql
odzyskiwanie kopii zapasowej: mysql -u user -p[haslo] [nazwa_bazy] < plik.sql


Przykład: - Proszę utworzyć kopię zapasową bazy danych biblioteka.

mysqldump -u root biblioteka > biblioteka.sql


-- MySQL dump 10.16 Distrib 10.1.34-MariaDB, for Win32 (AMD64)
--
-- Host: localhost  Database: biblioteka
-- ------------------------------------------------------
-- Server version	10.1.34-MariaDB

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;

--
-- Temporary table structure for view `data_wypozyczenia`
--

DROP TABLE IF EXISTS `data_wypozyczenia`;
/*!50001 DROP VIEW IF EXISTS `data_wypozyczenia`*/;
SET @saved_cs_client   = @@character_set_client;
SET character_set_client = utf8;
/*!50001 CREATE TABLE `data_wypozyczenia` (
 `id_wypozyczono` tinyint NOT NULL,
 `data_wyp` tinyint NOT NULL,
 `data_zwrotu` tinyint NOT NULL
) ENGINE=MyISAM */;
SET character_set_client = @saved_cs_client;

--
-- Table structure for table `ksiazki`
--

DROP TABLE IF EXISTS `ksiazki`;
/*!40101 SET @saved_cs_client   = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `ksiazki` (
 `id_ksiazki` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `tytul` varchar(200) COLLATE utf8_polish_ci DEFAULT NULL,
 `autor` varchar(50) COLLATE utf8_polish_ci DEFAULT NULL,
 `wydawnictwo` varchar(30) COLLATE utf8_polish_ci DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id_ksiazki`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=225 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_polish_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `ksiazki`
--

LOCK TABLES `ksiazki` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `ksiazki` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `ksiazki` VALUES (65,'Sprzedaj swój software','Hasted Edward','Wiley'),(66,'Visual Basic .NET - Księga przykładów','Macdonald Matthew','Microsoft Press'),(67,'Core C# i .NET','Perry Stephen C.','Prentice Hall PTR'),(68,'Wprowadzenie do systemów baz danych','Elmasri Ramez, Navathe Shamkant B.','Addison-Wesley'),(69,'HTML i CSS. Zaprojektuj i zbuduj witrynę WWW','Duckett Jon','John Wiley & Sons'),(70,'Adobe Flash CS3 Professional. Oficjalny podręcznik','Galvan Richard','Adobe Press'),(71,'Flash. Filmy i dźwięk. Techniki zaawansowane','Aleo Tania','FoED Press'),(72,'Flash MX 2004. Skuteczne rozwiązania','Elliott Shane','New Riders'),(73,'Flash MX 2004. Sztuka projektowania','Rebenschied Shane, Weinman Lynda','Peachpit Press'),(74,'Tworzenie stron WWW we Flashu CS3 Professional','Morris David','Peachpit Press'),(75,'Flash MX 2004. Same konkrety','Bhangal Sham, deHaan Jen','Sybex'),(76,'Macromedia Flash MX 2004','deHaan Jen','Macromedia Press'),(77,'Macromedia Flash MX 2004. Biblia','Reinhardt Robert, Dowd Snow','John Wiley & Sons'),(78,'Macromedia Flash 8. Oficjalny podręcznik','English James','Pearson Education'),(79,'Visual C# 2005 Express Edition. Od podstaw','Matulewski Jacek','Helion'),(80,'Przejście do VB.NET','Appleman Dan','Apress'),(81,'Tworzenie aplikacji graficznych w .NET 3.0','Rychlicki-Kicior Krzysztof','Helion'),(82,'Visual Basic .NET. Praktyczny kurs','Czogalik Bogdan','Helion'),(83,'Wprowadzenie do .NET','Conard James','Wrox Press'),(84,'Programowanie C#','Liberty Jesse','O\'Reilly'),(85,'Visual Basic .NET oraz Visual C# .NET w programowaniu obiektowym','Reynolds-Haertle Robin A.','Microsoft Press'),(86,'Visual C# 2005. Zapiski programisty','Liberty Jesse','O\'Reilly'),(87,'ASP.NET. Programowanie','Liberty Jesse, Hurwitz Dan','O\'Reilly'),(88,'SQL Server 2005 Express. Skuteczne rozwiązania','Mendrala Danuta, Szeliga Marcin','Helion'),(89,'Sztuka programowania SQL.','Faroult Stephane, Robson Peter','O\'Reilly'),(90,'MySQL Podstawy','Welling Luke, Thomson Laura','Pearson Education'),(91,'MySQL. Ćwiczenia','Nowakowski Marek','Helion'),(92,'Bazy danych. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych','Kopertowska Mirosława','Mikom'),(93,'Bazy danych i PostrgeSQL','Stones Richard, Matthew Neil','Wrox Press'),(94,'Bazy danych dla zwykłych śmiertelników','Hernandez Michael J.','Addison-Wesley'),(95,'PostgreSQL','Momjian Bruce','Addison-Wesley'),(96,'HTML5 nieoficjalny podręcznik','Macdonald Matthew','O\'Reilly'),(97,'Projektowanie stron internetowych','Robbins Jennifer Niederst','O\'Reilly'),(98,'HTML5. Przewodnik profesjonalisty','Stevens Luke, Owen RJ','Apress'),(99,'HTML5. Strony mobilne','Weyl Estelle','O\'Reilly'),(100,'Aplikacje 3D. Przewodnik po HTML5, WebGL i CSS3','Parisi Tony','O\'Reilly'),(101,'HTML5. Programowanie aplikacji','Kessin Zachary','O\'Reilly'),(102,'HTML5 i CSS3. Praktyczne projekty','Gajda Włodzimierz','Helion'),(103,'HTML5. Tworzenie gier z wykorzystaniem CSS i Javascript','Bunyan Karl','Helion'),(104,'Single Page Web Applications. Programowanie aplikacji internetowych z JavaScript','Mikowski Michael, Powell Josh','Helion'),(105,'Web development. Receptury nowej generacji','Hogan Brian P.','Helion'),(106,'Podręcznik projektantów WWW','Friedman Vitaly, Lennartz Sven','Smashing Media'),(107,'HTML5. Tworzenie gier','Seidelin Jacob','Helion'),(108,'CSS. Witryny internetowe szyte na miarę','Wyke-Smith Charles','New Riders'),(109,'Bootstrap. Tworzenie interfejsów stron WWW.','Rahman Syed Fazle','SitePoint'),(110,'Responsive Web Design. Nowoczesne strony WWW na przykładach','Firdaus Thoriq','Packt Publishing'),(111,'Responsive Web Design. Projektowanie elastycznych witryn w HTML5 i CSS3','Frain Ben','Packt Publishing'),(112,'Solidworks 2006 w praktyce','Babiuch Mirosław','Helion'),(113,'Jak zarabiać w Internecie. Poradnik dla przedsiębiorczych webmasterów.','Grzesiak Paweł','Helion'),(114,'Spam. Profilaktyka i obrona','Danowski Bartosz, Kozicki Łukasz','Helion'),(115,'MS Office 2000 i 2002/XP. Tworzenie własnych aplikacji w VBA.','Łoś Maciej','Helion'),(116,'Podstawy ochrony komputerów.','Lehtinen Rick, Russel Deborah','O\'Reilly'),(117,'Poczta elektroniczna','Fabicki Dariusz','Mikom'),(118,'Joomla! System zarządzania treścią','Graf Hagen','Packt Publishing'),(119,'Windows Small Business Server 2003. Administracja systemem.','Snedaker Susan, Bendell Daniel H.','Syngress Publishing'),(120,'Slackware Linux','Sokół Radosław','Helion'),(121,'Blender. Kompendium.','Kuklo Kamil, Kolmaga Jarosław','Helion'),(122,'Więcej niż architektura oprogramowania','Hohmann Luke','Addison-Wesley'),(123,'75 sposobów na statystykę. Jak zmierzyć świat i wygrać z prawdopodobieństwem.','Frey Bruce','O\'Reilly'),(124,'Piękny kod. Tajemnice mistrzów programowania.','Oram Andy, Wilson Greg','Helion'),(125,'Hacking. Sztuka penetracji.','Erickson Jon','Helion'),(126,'PGP. Szyfrowanie informacji. Ćwiczenia praktyczne','Czarny Piotr','Helion'),(127,'Karta elektroniczna - bezpieczny nośnik informacji.','Kubas Monika, Molski Marian','Mikom'),(128,'Apache. Agresja i ochrona.','Anonim','Sams'),(129,'Język C++','Stroustrup Bjarne','Wydawnictwo Naukowo-Techniczne'),(130,'Biblia TCP/IP tom 1. Protokoły','Stevens W. Richard','Addison-Wesley'),(131,'OpenGL. Księga eksperta','Wright Richard S., Lipchak Benjamin','Sams'),(132,'Excel w biznesie. Praktyczne zastosowania','Abdulezer Loren','Wiley'),(133,'Thinking in C++','Eckel Bruce','Pearson Education'),(134,'Photoshop CS3 PL.','Owczarz-Dadan Anna','Helion'),(135,'SCSI i IDE - protokoły, zastosowania i programowanie','Schmidt Fridhelm','Addison-Wesley'),(136,'Sieci komputerowe. Kompendium.','Krysiak Karol','Helion'),(137,'Cisza w sieci','Zalewski Michał','Helion'),(138,'Google App Engine. Tworzenie wydajnych aplikacji w Javie.','de Jonge Adriaan','Addison-Wesley'),(139,'Cuda w przykładach','Sanders Jason, Kandrot Edward','Addison-Wesley'),(140,'BIOS przewodnik','Pyrchla Andrzej, Danowski Bartosz','Helion'),(141,'Netykieta czyli kodeks dla internautów.','Van der Leun Gerard, Mandel Thomas','Mikom'),(142,'Podpis elektroniczny','Dąbrowski Włodzimierz, Kowalczuk Przemysław','Mikom'),(143,'Sieci miejscowe PROFIBUS','Sacha Krzysztof','Mikom'),(144,'Thinking in Java','Eckel Bruce','Prentice Hall PTR'),(145,'Dane w sieci WWW od relacji do modelu semistrukturalnego i XML.','Abiteboul Serge, Buneman Peter,Suciu Dan','Mikom'),(146,'Excel w nauce i technice. Receptury.','Bourg David M.','O\'Reilly'),(147,'Asembler w koprocesorze','Kruk Stanisław','Mikom'),(148,'Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania.','Jones Richard','MT Biznes'),(151,'Programowanie funkcyjne z JavaScriptem. Sposoby na lepszy kod','Atencio Luis','Helion'),(152,'Bazy danych i MySQL. Od podstaw','Stones Richard, Matthew Neil','Wrox Press'),(153,'Internetowi milionerzy czyli jak zdobyć fortunę online.','Fox Scott','Helion'),(154,'Mała książeczka która podbija rynek','Greenblatt Joel','MT Biznes'),(155,'Sztuka motywacji','McGinnis Alan Loy','Vocatio'),(156,'Jak napisać biznesplan','Finch Brian','One Press'),(157,'Psychologia inwestowania','Nofsinger John R.','One Press'),(158,'Sztuka bycia towarzyskim czyli jak odnaleźć się w każdej sytuacji','Martinet Jeanne','Sensus'),(159,'Zapanować nad czasem. Jak efektywnie pracować, by mieć czas na wszystko','Prentice Steve','Wiley'),(160,'Więcej przebojowości! Jak pewnie kroczyć przez życie.','Ryan M.J.','Sensus'),(161,'Sztuka bycia atrakcyjnym. Sekrety osobistego magnetyzmu.','Hogan Kevin, Labay Mary Lee','Sensus'),(162,'Alchemia sprzedaży czyli jak skutecznie sprzedawać produkty, usługi, pomysły i wizerunek samego siebie','Pankiewicz Konrad','One Press'),(163,'Struktura magii. Kształtowanie ludzkiej psychiki, czyli więcej niż NLP.','Bandler Richard, Grinder John','One Press'),(164,'Siła motywacji - jak dopingować siebie i ludzi, z którymi pracujesz','Kordziński Jarosław','One Press'),(165,'Sztuka obserwacji czyli skuteczne studiowanie drugiego człowieka','Dimitrius Jo-Ellan, Mazarella Mark C.','Sensus'),(166,'Sekretny język biznesu. Rozszyfruj każdego w 3 sekundy.','Hogan Kevin','One Press'),(167,'Getting Things Done','Allen David','One Press'),(168,'Nowa era komunikacji','Green John O.','PrószyÅ„ski i S-ka'),(169,'Sztuka negocjacji w stylu Donalda Trumpa','Ross George H.','One Press'),(170,'Mroczna wiedza. Podręcznik manipulacji umysłami.','Lung Haha, Prowant Christopher B.','Sensus'),(171,'JavaScript. Leksykon kieszonkowy','Flanagan David','O\'Reilly'),(172,'PHP4. Leksykon kieszonkowy','Lerdorf Rasmus','O\'Reilly'),(173,'HTML. Leksykon kieszonkowy','Niederst Jennifer','O\'Reilly'),(174,'E-marketing w akcji, czyli jak skutecznie wzbudzać pożądanie klientów i zazdrość konkurencji','Pankiewicz Konrad','One Press'),(175,'Prowadź BLOG. Przewodnik dla małych firm.','Wibbels Andy','One Press'),(176,'Sztuka perswazji czyli język wpływu i manipulacji','Batko Andrzej','One Press'),(177,'Marketing partyzancki. Jak za darmo wypromować swój biznes.','Levinson Jay Conrad','One Press'),(178,'12 sposobów na supermózg. Jak przetrwać w pracy, domu i szkole.','Medina John','PrószyÅ„ski i S-ka'),(179,'Pozyskiwanie nowych klientów. 151 błyskotliwych rozwiązań.','Wilson Jerry R.','One Press'),(180,'Zarządzanie wzrostem firmy','Mohr Angie','One Press'),(181,'Biznesowy savoir-vivre','Pachter Barbara, Magee Susan','One Press'),(182,'Podręcznik manipulacji. Zakazana retoryka.','Beck Gloria','Sensus'),(183,'Generator charyzmy. Kreowanie osobowości menedżera.','Smółka Paweł','Sensus'),(184,'PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw.','Naramore Elizabeth, Gerner Jason, ...','Wrox Press'),(185,'Funkcjonalność stron internetowych','Pearrow Mark','Helion'),(186,'CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny.','Meyer Eric A.','O\'Reilly'),(187,'PHP. 101 praktycznych skryptów.','Lis Marcin','Helion'),(188,'XHTML w przykładach.','Navarro Ann','Mikom'),(189,'Zostań webmasterem','Wimmer Paweł','Helion'),(190,'HTML i XHTML. Przewodnik encyklopedyczny.','Musciano Chuck, Kennedy Bill','O\'Reilly'),(191,'HTML 4. Ćwiczenia praktyczne.','Danowski Bartosz','Helion'),(192,'Projektowanie stron www. Jak to zrobić?','Williams Robin, Tollet John','Helion'),(193,'ABC kaskadowych arkuszy stylów.','Danowski Bartosz','Helion'),(194,'Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe.','Zeldman Jeffrey','New Riders'),(195,'HTML i XHTML dla każdego.','Lemay Laura','Sams'),(196,'MySQL.','DuBois Paul','Mikom'),(197,'CSS według Erica Meyera. Sztuka projektowania stron WWW.','Meyer Eric A.','New Riders'),(198,'505 praktycznych skryptów dla webmastera.','Lis Marcin','Helion'),(199,'PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW.','Ullman Larry','Helion'),(200,'PHP i MySQL. Tworzenie sklepów internetowych.','Bargieł Daniel, Marek Sebastian','Helion'),(201,'PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty.','Welling Luke, Thomson Laura','Helion'),(202,'Po prostu DHTML. Dynamic HTML.','Teague Jason Cranford','Helion'),(203,'Techniki programowania. Visual Basic .NET','Connel John','Microsoft Press'),(204,'PHP4. Od podstaw.','Choi Wankyu, Kent Allan, Lea Chris','Wrox Press'),(205,'Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarządzanie.','Cohen June','New Riders'),(206,'Po prostu HTML4.','Castro Elizabeth','Helion'),(207,'Podstawy Microsoft .NET','Platt David S.','Wydawnictwo RM'),(208,'Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych.','Serafin Marek','Helion'),(209,'Programowanie baz danych w Visual Basic .NET.','Thomsen Carsten','Apress'),(210,'Microsoft Visual Basic .NET','Halvorson Michael','Wydawnictwo RM'),(211,'Visual Basic 2005. Zapiski programisty.','Macdonald Matthew','O\'Reilly'),(212,'PHP, MySQL i Apache dla każdego.','Meloni Julie C.','Sams'),(213,'Zarządzanie projektami IT. Poznaj najskuteczniejsze metody zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi','Phillips Joseph','One Press'),(214,'Jak zwiększyć poczucie własnej wartości. Trening.','Schiraldi Glenn R.','Sensus'),(215,'Zarządzanie dla bystrzaków.','Nelson Bob','Helion'),(216,'Niech klienci tłoczą się u Twoich drzwi.','Edwards Paul, Edwards Sarah, Douglas Laura Clampit','One Press'),(217,'Zarządzanie projektami.','Mingus Nancy','One Press'),(218,'Zarządzanie czasem. Strategie dla administratorów systemów.','Limoncelii Thomas A.','O\'Reilly'),(219,'Giełda. Podstawy inwestowania.','Zaremba Adam','One Press'),(220,'Sztuka pisania oprogramowania.','Spolsky Joel','Helion'),(221,'Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych.','Lenar Paweł','One Press'),(222,'Superpamięć. Trening z Kevinem Trudeau','Trudeau Kevin','Sensus'),(223,'Jak być asertywnym? Trening.','Paterson Randy J.','Sensus'),(224,'Efektywne zarządzanie projektami.','Wysocki Robert K., McGary Rudd','One Press');
/*!40000 ALTER TABLE `ksiazki` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `student`
--

DROP TABLE IF EXISTS `student`;
/*!40101 SET @saved_cs_client   = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `student` (
 `id_student` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `imie` varchar(20) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
 `nazwisko` varchar(30) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
 `id_wydzial` int(11) NOT NULL,
 `id_kierunek` int(11) NOT NULL,
 `nr_albumu` int(11) NOT NULL,
 `rok_studiow` int(11) NOT NULL,
 `miejscowosc` varchar(30) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
 `wojewodztwo` varchar(30) COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
 `rok_urodzenia` int(11) NOT NULL,
 `status` enum('student','urlop','skreslony','absolwent') COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id_student`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=11 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_polish_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `student`
--

LOCK TABLES `student` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `student` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `student` VALUES (1,'Jan','Kowalski',1,1,34772,3,'Kielce','świętokrzyskie',1999,'student'),(2,'Adam','Nowak',2,4,34553,1,'Kalisz','wielkopolskie',2000,'student'),(3,'Michał','Szczęsny',2,5,34557,2,'Opole','opolskie',1997,'skreslony'),(4,'Jakub','Przygoński',3,8,34554,4,'Kraków','małopolskie',1998,'urlop'),(5,'Agnieszka','Borówka',3,7,34775,2,'Tarnów','małopolskie',1996,'urlop'),(6,'Izabela','Skała',3,6,34211,5,'Krosno','podkarpackie',1995,'absolwent'),(7,'Bożena','Kralisz',1,2,34675,1,'Częstochowa','śląskie',1999,'student'),(8,'Damian','Izdebski',2,4,34212,3,'Katowice','śląskie',1997,'skreslony'),(9,'Magdalena','Jędraszek',4,9,34222,4,'Iława','warmińsko-mazurskie',1997,'student'),(10,'Justyna','Kędzior',3,7,34556,1,'Wrocław','dolnośląskie',2000,'student');
/*!40000 ALTER TABLE `student` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `wypozyczono`
--

DROP TABLE IF EXISTS `wypozyczono`;
/*!40101 SET @saved_cs_client   = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `wypozyczono` (
 `id_wypozyczono` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `id_student` int(11) NOT NULL,
 `id_ksiazki` int(11) NOT NULL,
 `data_wyp` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
 `data_zwrotu` datetime NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id_wypozyczono`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=13 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_polish_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `wypozyczono`
--

LOCK TABLES `wypozyczono` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `wypozyczono` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `wypozyczono` VALUES (1,9,131,'2018-10-05 10:23:55','2018-10-22 00:00:00'),(2,7,101,'2018-10-05 10:23:59','2018-10-25 00:00:00'),(3,4,125,'2018-10-05 10:24:04','2018-10-13 00:00:00'),(4,2,75,'2018-10-02 08:24:35','2018-10-23 00:00:00'),(5,6,90,'2018-08-07 08:25:02','2018-10-19 00:00:00'),(6,6,112,'2018-10-05 10:23:25','2018-10-17 00:00:00'),(7,9,93,'2018-10-05 10:23:25','2018-10-27 00:00:00'),(8,1,66,'2018-10-05 10:23:25','2018-10-30 00:00:00'),(9,5,111,'2018-10-05 10:23:25','2018-10-29 00:00:00'),(10,4,123,'2018-10-05 10:23:25','2018-11-15 00:00:00'),(11,8,143,'2018-10-05 10:23:25','2018-10-15 00:00:00'),(12,6,111,'2018-10-05 10:23:25','2018-10-22 00:00:00');
/*!40000 ALTER TABLE `wypozyczono` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Final view structure for view `data_wypozyczenia`
--

/*!50001 DROP TABLE IF EXISTS `data_wypozyczenia`*/;
/*!50001 DROP VIEW IF EXISTS `data_wypozyczenia`*/;
/*!50001 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!50001 SET @saved_cs_results     = @@character_set_results */;
/*!50001 SET @saved_col_connection   = @@collation_connection */;
/*!50001 SET character_set_client   = cp852 */;
/*!50001 SET character_set_results   = cp852 */;
/*!50001 SET collation_connection   = cp852_general_ci */;
/*!50001 CREATE ALGORITHM=UNDEFINED */
/*!50013 DEFINER=`root`@`localhost` SQL SECURITY DEFINER */
/*!50001 VIEW `data_wypozyczenia` AS select `wypozyczono`.`id_wypozyczono` AS `id_wypozyczono`,`wypozyczono`.`data_wyp` AS `data_wyp`,`wypozyczono`.`data_zwrotu` AS `data_zwrotu` from `wypozyczono` */;
/*!50001 SET character_set_client   = @saved_cs_client */;
/*!50001 SET character_set_results   = @saved_cs_results */;
/*!50001 SET collation_connection   = @saved_col_connection */;
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;

/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;

-- Dump completed on 2018-10-25 12:45:28

Kopię zapasową możemy również wykonać przy pomocy phpMyAdmin.


Odtwarzanie kopii zapasowej


Przykład: - Proszę odtworzyć kopię zapasową bazy danych biblioteka.

mysql -u root biblioteka_test < biblioteka.sql

Kopię zapasową można odtworzyć również za pomocą narzędzia phpMyAdmin. 1. Utwórz konto użytkownika administrator na localhost używając konsoli.
 2. Nadaj wszystkie uprawnienia użytkownikowi administrator używając konsoli.
 3. Odbierz użytkownikowi administrator uprawnienie DROP używając konsoli.
 4. Usuń użytkownika administrator używając konsoli.
 5. Utwórz kopię zapasową za pomocą narzędzia mysqldump z bazy danych studia.
 6. Odtwórz kopię zapasową bazy danych studia w nowej bazie danych studia1 za pomocą narzędzia mysqldump.
 7. Utwórz konto użytkownika administrator na localhost używając phpMyAdmin.
 8. Nadaj wszystkie uprawnienia użytkownikowi administrator używając phpMyAdmin.
 9. Odbierz użytkownikowi administrator uprawnienie DROP używając phpMyAdmin.
 10. Usuń użytkownika administrator używającj phpMyAdmin.
 11. Utwórz kopię zapasową za pomocą phpMyAdmin z bazy danych studia.
 12. Odtwórz kopię zapasową bazy danych studia w nowej bazie danych studia1 za pomocą phpMyAdmin.
 1. Do czego służy instrukcja GRANT?
 2. Do czego służy instrukcja REVOKE?
 3. Jak wykonać kopię zapasową?
 4. Co to jest kopia zapasowa? Po co ją tworzymy?
 5. Jak odtworzyć kopię zapasową?

Normalizacja bazy danych


Normalizacja to bezstratny proces organizowania danych w tabelach mający na celu zmniejszenie ilości danych składowanych w bazie oraz wyeliminowanie potencjalnych anomalii związanych z przechowywaniem danych.

Postacie normalne

Pierwsza postać normalna (1NF)

Pierwsza postać normalna (1NF) - mówi o atomowości danych. Czyli każde pole przechowuje tylko jedną informację. Wartość każdego pola jest niepodzielna.


+------+------+----------+--------------------------------+
| id  | imie | nazwisko | jezyki             |
+------+------+----------+--------------------------------+
|  1 | Jan | Kowalski | angielski, niemiecki, rosyjski |
+------+------+----------+--------------------------------+

Jest to przykład nieznormalizowanej bazy, ponieważ widać, że kolumna języki zawiera więcej niż jedną wartość. W celu normalizacji bazy danych i dostosowania do pierwszej postaci normalnej (1NF) należy zamienić wartości w kolumnie jezyki na wartości niepodzielne.
+------+------+----------+-----------+
| id  | imie | nazwisko | jezyki  |
+------+------+----------+-----------+
|  1 | Jan | Kowalski | angielski |
|  2 | Jan | Kowalski | niemiecki |
|  3 | Jan | Kowalski | rosyjski |
+------+------+----------+-----------+

Druga postać normalna (2NF)

Druga postać normalna (2NF) - oznacza, że każda tabela powinna przechowywać informacje dotyczące tylko jednego typu obiektu.


+------+------+----------+
| id  | imie | nazwisko |
+------+------+----------+
|  1 | Jan | Kowalski |
+------+------+----------+

+------+-----------+
| id  | jezyki  |
+------+-----------+
|  1 | angielski |
|  1 | niemiecki |
|  1 | rosyjski |
+------+-----------+

Trzecia postać normalna (3NF)

Trzecia postać normalna (3NF) - oznacza, że kolumna, która nie należy do klucza głównego nie zależy od innej kolumny.


Baza danych przed normalizacją.


+------------+------+----------+------------+-----------------------+
| id_student | imie | nazwisko | id_wydzial | nazwa_wydzialu    |
+------------+------+----------+------------+-----------------------+
|     1 | Jan | Kowalski |     1 | Automatyka i Robotyka |
+------------+------+----------+------------+-----------------------+

Kolumna nazwa_wydzialu zależy nie tylko od klucza głównego czyli id_student, ale również od kolumny id_wydział. W związku z tym należy wydzielić kolumnę nazwa_wydziału do nowej tabeli i połączyć ją z id_wydziału. Natomiast w poprzedniej tabeli pozostawić id_wydział.


+------------+------+----------+------------+
| id_student | imie | nazwisko | id_wydzial |
+------------+------+----------+------------+
|     1 | Jan | Kowalski |     1 |
+------------+------+----------+------------+

+------------+-----------------------+
| id_wydzial | nazwa_wydzialu    |
+------------+-----------------------+
|     1 | Automatyka i Robotyka |
+------------+-----------------------+

Zalety normalizacji bazy danych:
 • zmniejszamy ogólną liczbę danych przechowywanych w bazach,
 • rozwiązujemy problemy anomalii dodawania, modyfikacji i usuwania informacji (rekordów) z bazy,
 • czasem spowalniamy wykonywanie zapytań – cena jaką płacimy za konieczność łączenia tabel,
 • ale też przyspieszamy wykonywanie określonych zapytań – tworzymy osobne tabele więc możemy utworzyć więcej indeksów klastrowych, lepsza efektywność przechowywania danych w tabelach,
 • wąskie tabele to bardziej efektywne przetwarzanie i składowanie ich na dysku, mniej operacji I/O,
 • lepsze zarządzanie transakcjami – szybsze wykonywanie update’ów, mniej blokad.
+--------------+------+----------+--------------------------------------+----------+--------------+
| id_pracownik | imie | nazwisko | umiejetnosci             | id_dzial | nazwa_dzialu |
+--------------+------+----------+--------------------------------------+----------+--------------+
|      1 | Adam | Nowak  | C++, MySQL, C#, programowanie webowe |    1 | Programiści |
+--------------+------+----------+--------------------------------------+----------+--------------+
 1. Dostosuj bazę danych do pierwszej postaci normalnej (1NF).
 2. Dostosuj bazę danych do drugiej postaci normalnej (2NF).
 3. Dostosuj bazę danych do trzeciej postaci normalnej (3NF).
 1. Co to jest normalizacja bazy danych?
 2. Jakie znasz postacie normalne? Omów każdą z nich.
 3. Wymień zalety normalizacji bazy danych.